Istotne zdarzenia w spółce celowej PLASTICS KM S.A.

Warszawa, dnia 2010-09-02
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 23/2010 – Istotne zdarzenia w spółce celowej PLASTICS KM S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że spółka celowa – PLASTICS KM S.A. nabyła 100% udziałów w spółce GEKO-KART Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, których głównym udziałowcem był Pan Jakub Chmiel. Łączna cena nabycia 100% pakietu udziałów w GEKO-KART Sp. z o.o. wyniosła 3 mln zł. Spółka GEKO-KART Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i specjalizuje się w produkcji płyt kanalikowych oraz ich dalszym przetwarzaniu.

W związku z tym ziściły się warunki do uruchomienia kredytu inwestycyjnego w kwocie 4,6 mln PLN udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w celu częściowego refinansowania nabycia przez PLASTICS KM zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z realizacją powyższych zdarzeń Capital Partners S.A. w dniu 1 września 2010r. dokonał sprzedaży 460.000 akcji spółki PLASTICS KM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 1.340.000,00 zł, tj. za cenę równą średniemu kosztowi nabycia tego pakietu, na rzecz Pana Jakuba Chmiela. Zbyte akcje stanowią 20% w kapitale zakładowym PLASTICS KM S.A.

W związku z powyższymi zdarzeniami gospodarczymi Zarząd PLASTICS KM S.A. wystąpił o zmianę nazwy Spółki na GEKOPLAST S.A. Powyższe wydarzenia mają istotny wpływ na działalność PLASTICS KM S.A. ponieważ w ich konsekwencji spółka dwukrotnie zwiększy skalę prowadzonej działalności zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak również posiadanych aktywów. Jednocześnie dzięki transakcji nabycia GEKO-KART Sp. z o.o. utworzona została grupa kapitałowa posiadająca istotną pozycję na polskim i europejskim rynku płyt kanalikowych i opakowań z tych płyt, które wykorzystywane są przede wszystkim w sektorze AGD, motoryzacji, produkcji farmaceutyków i hutnictwie szkła, etc.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala