Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2013r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia dotyczące transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanej przez: (i) Członka Zarządu Emitenta, oraz (ii) podmiot, w którym jeden z Członków Zarządu Emitenta jest Członkiem Rady Nadzorczej.
Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż przedmiotem transakcji zawartych dnia 18 lipca 2013r. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. było 150.000 akcji Spółki przy cenie 1,24 zł za jedną akcję, gdzie sprzedaży dokonał Członek Zarządu Emitenta, natomiast kupna podmiot, w którym jeden z Członków Zarządu Emitenta jest Członkiem Rady Nadzorczej.
Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 19 lipca 2013 roku.
Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu