Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2014r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia od Pana Pawła Bala – Członka Zarządu, dotyczące transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez niego oraz osobę blisko z nim związaną.
Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż przedmiotem transakcji zawartych dnia 11 grudnia 2014r. w trybie transakcji pakietowych pozasesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. było 76.784 akcje Spółki przy cenie 3,26 zł za jedną akcję, gdzie sprzedaży dokonał Pan Paweł Bala, natomiast kupna osoba blisko z nim związana.
Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 12 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu