Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2008-12-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 27/2008 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2008r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez osobę zobowiązaną, tj. Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Chełchowskiego.
Pan Adam Chełchowski w dniu 1 grudnia 2008r. sprzedał 2.400.000 szt. akcji po cenie 1,05 zł za jedną akcję w trybie transakcji sesyjnej pakietowej na GPW oraz w dniu 3 grudnia 2008r. kupił 2.400.000 szt. akcji po cenie 1,06 zł za jedną akcję poza rynkiem regulowanym w trybie innej czynności prawnej.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala