Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2009-07-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 16/2009 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners SA informuje, że w dniu 29 lipca 2009r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia o dokonaniu w dniu 28 lipca 2009r. transakcji na akcjach Emitenta przez osoby zobowiązane, tj. Prezesa Zarządu Pana Pawła Balę, Wiceprezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza, Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Górskiego oraz Prokurenta Panią Beatę Cymer-Zabielską, poza rynkiem regulowanym w trybie innej czynności prawnej.
Pan Paweł Bala objął 60.000 akcji serii F Emitenta po cenie 1,00 za jedną akcję.
Pan Konrad Korobowicz objął 37.500 akcji serii F Emitenta po cenie 1,00 za jedną akcję.
Pan Maciej Górski objął 202.500 akcji serii F Emitenta po cenie 1,00 za jedną akcję.
Pani Beata Cymer-Zabielska objęła 21.000 akcji serii F Emitenta po cenie 1,00 za jedną akcję.

Akcje serii F objęte zostały w związku z wykonaniem praw z Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę w dniu 27.07.2009r. na podstawie Uchwał nr 20 i 21 ZWZ Spółki z dnia 19.06.2007r., w związku z osiągnięciem przez Spółkę parametrów określonych dla uruchomienia I transzy programu motywacyjnego.
Zgodnie z powyższymi Uchwałami Spółka wyemitowała warranty w liczbie 400.000 sztuk uprawniające do objęcia 400.000 akcji serii F w ramach kapitału warunkowego. Warranty II i III transzy w łącznej liczbie 800.000 sztuk nie będą emitowane.

Pozostałe 79.000 akcji serii F wyemitowane w ramach I transzy programu motwacyjnego zostały objęte przez osoby uprawnione nie będące osobami zobowiązanymi w myśl art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala