Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2010-05-05
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2010r. otrzymał zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta od osób mających dostęp do informacji poufnych, tj. Prezesa Zarządu Pana Pawła Bala oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Chełchowskiego.
Pan Paweł Bala poinformował o dokonaniu w dniu 29 kwietnia 2010r. przez osobę bliską, tj. Panią Annę Bala transakcji sprzedaży 830.000 akcji po cenie 1,90 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej.
Pan Adam Chełchowski poinformował o dokonaniu przez niego w dniu 29 kwietnia 2010r. transakcji kupna 830.000 akcji po cenie 1,90 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej.

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala