Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2013r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia od trzech Członków Zarządu oraz Prokurenta dotyczące tej samej transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanej przez podmiot, którego organem jest podmiot, w którym jedna osoba zobowiązana jest Członkiem Zarządu, a pozostałe trzy osoby Członkami Rady Nadzorczej.
Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż przedmiotem transakcji zawartej dnia 13 grudnia 2013r. poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej było kupno 150.000 akcji Spółki po cenie 1,24 zł za jedną akcję.
Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 17 grudnia 2013 roku.
Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Paweł Bala

Prezes Zarządu