Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2006-11-30
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2006r. otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Kozieł, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o nabyciu przez niego 76.042 praw do akcji serii E Capital Partners S.A. w wyniku dokonanego przez KDPW przydziału.
Łączna cena transakcji wyniosła 76.042,00 zł.a

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala