Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2007-02-02
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2007r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jurija Sadowskiego, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o dokonanych przez niego transakcjach na papierach wartościowych Spółki.
W dniu 1 lutego 2007r. Pan Jurij Sadowski nabył 3.500 szt. akcji po cenie 8,20 zł za każdą akcję a w dniu 2 lutego 2007r. 4.500 szt. akcji po cenie 8,40 zł za każdą akcję w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o ofercie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala