Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2008-01-31
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 7/2008 – informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31.01.2008 r. otrzymał zawiadomienie o dokonanych w 2007 roku transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę zobowiązaną, Panią Beatę Cymer-Zabielską, Prokurenta Spółki.
Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 13 marca 2007r. 850 akcji Emitenta po cenie 11,85zł, w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala