Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2008-03-10
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 11/2008 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2008r. otrzymał zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez osoby zobowiązane, tj. Prezesa Zarządu Pana Pawła Bala oraz Prokurenta Pana Adama Chełchowskiego.
W dniu 10 marca 2008r. Pan Paweł Bala, Prezes Zarządu Capital Partners S.A., sprzedał 2.400.000 szt. akcji po cenie 3,30zł za jedną akcję, poza rynkiem regulowanym w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej.
W dniu 10 marca 2008r. Pan Adam Chełchowski, Prokurent Capital Partners S.A., kupił 2.400.000 szt. akcji po cenie 3,30zł za jedną akcję, poza rynkiem regulowanym w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej.
Pan Adam Chełchowski poinformował jednocześnie o zawarciu przez niego w dniu 10 marca 2008r. z Panią Anną Bala Umowy opcji, na mocy której ma prawo nabycia dodatkowo 1.100.000 akcji Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala