Informacja o niestosowaniu jednej z zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Warszawa, dnia 2009-01-09
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 1/2009 – Informacja o niestosowaniu jednej z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Działając na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że Spółka nie wdrożyła w całości z dniem 1 stycznia 2009r. Zasady II.2. “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zgodnie z którą “Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskiej, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1. (…)”.
Emitent zapewnia częściowe funkcjonowanie strony internetowej w wersji angielskiej, w sekcjach zawierających podstawowe informacje o Spółce i jej produktach oraz podstawowe dokumenty korporacyjne i życiorysy członków organów Spółki.
Zgodnie z wiedzą Zarządu na temat struktury akcjonariatu Emitenta, komunikowanie się z Inwestorami w języku polskim jest na dzień dzisiejszy wystarczające. Zarząd nie wyklucza jednak, że zasada ta będzie w przyszłości stosowana w całości.

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Prezes Zarządu
Paweł Bala