Errata Raportu niezależnego biegłego rewidenta

Warszawa, dnia 2005-06-23
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 14/2005 – Errata Raportu niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o dokonanej korekcie Raportu niezależnego biegłego rewidenta uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, w zakresie przedstawionym w załączonym dokumencie.

Załącznik: Errata Raportu z Badania SA-R 2004

Podstawa Prawna: art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Prezes Zarządu
Paweł Bala