Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F

Warszawa, dnia 2009-08-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 17/2009 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.
Powyższe akcje wprowadzone zostaną z dniem 2 września 2009r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania w dniu 2 września 2009r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCPTLP00015”.

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

Prezes Zarządu
Paweł Bala