Znaczne pakiety akcji

Capital Partners SA (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 lipca 2022 r. od Pana Pawła Bala, Pana Adama Chełchowskiego i Pana Mirosława Kuś zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Pawła Bala:
“Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zmianie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 28.07.2022 r., sprzedaż akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży ogłoszone przez Capital Partners S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4.320.436 akcji, które stanowiły 31,64% w kapitale zakładowym i uprawniały do 4.320.436 głosów, stanowiących 31,64% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.956.390 akcji, które stanowią 21,65% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.956.390 głosów, stanowiących 21,65% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.956.390 głosów, stanowiących 21,65% ogólnej liczby głosów;”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Adama Chełchowskiego:
“Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję o zmianie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 28 lipca 2022 r. sprzedaż 743.374 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży ogłoszone przez Capital Partners S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.354.542 akcje, które stanowiły 17,24% w kapitale zakładowym i uprawniały do 2.354.542 głosów, stanowiących 17,24% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.611.168 akcji, które stanowią 11,80% w kapitale zakładowym i uprawniają do 1.611.168 głosów, stanowiących 11,80% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.611.168 głosów, stanowiących 11,80% ogólnej liczby głosów.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Mirosława Kuś:
“Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie zmniejszył się poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 28 lipca 2022 r. sprzedaż 286.864 akcji poza rynkiem regulowanym w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych ogłoszoną przez Capital Partners S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 908.602 akcje, które stanowiły 6,65% w kapitale zakładowym i uprawniały do 908.602 głosów, stanowiących 6,65% ogólnej liczby głosów;
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 621.738 akcji, które stanowią 4,55% w kapitale zakładowym i uprawniają do 621.738 głosów, stanowiących 4,55% ogólnej liczby głosów;
4) -;
5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;
7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;
8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 621.738 głosów, stanowiących 4,55% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu