Znaczne pakiety akcji

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2016r. Pani Anna Bala przekazała zawiadomienie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że posiadam więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 20 czerwca 2016r., nabycie 167.000 akcji w transakcji na rynku regulowanym.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.364.108 akcji, które stanowiły 9,67% w kapitale zakładowym i uprawniały do 2.364.108 głosów, stanowiących 9,67% ogólnej liczby głosów.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.531.108 akcji, które stanowią 10,36% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.531.108 głosów, stanowiących 10,36% ogólnej liczby głosów.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób.

6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów

8) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.531.108 głosów, stanowiących 10,36% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie w związku z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że łącznie z moim mężem – Pawłem Bala – posiadam 26,69% ogólnej liczby głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 20 czerwca 2016r., nabycie przeze mnie 167.000 akcji w transakcji na rynku regulowanym.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 6.355.753 akcje, które stanowiły 26,01% w kapitale zakładowym i uprawniały łącznie do 6.355.753 głosów, stanowiących 26,01% ogólnej liczby głosów.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 6.522.753 akcje, które stanowią 26,69% w kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 6.522.753 głosów, stanowiących 26,69% ogólnej liczby głosów.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób.

6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów

8) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 6.522.753 głosów, stanowiących 26,69% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Paweł Bala

Prezes Zarządu