Zmiany w składzie organu nadzorującego

Warszawa, dnia 2004-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004r., powołało Uchwałą nr 20 do składu Rady Nadzorczej Spółki panów: Michała Suflidę, Zbigniewa Haydera, Tomasza Kozieła

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2004r. wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Jana Rynkiewicz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rezygnacja nastąpiła z powodu zbycia przez pana Jana Rynkiewicz wszystkich akcji Spółki Capital Partners S.A.

Zarząd uzupełni informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej w terminie siedmiu dni od daty ich powołania w formie Raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust. 15 i 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu