Złożenie wniosku o zawezwanie do zawarcia ugody

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2014r. powziął informację o wysłaniu przez pełnomocnika procesowego Spółki w dniu 12 maja 2014r. do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy wniosku o zawezwanie Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji Republika Cypru oraz SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej łącznie „Przeciwnicy”) do zawarcia ugody w sprawie o zobowiązanie Przeciwników, łącznie i każdego z nich z osobna, do wykonania obowiązku odkupienia od Spółki 200.000 (przed scaleniem 20.000.000) akcji Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej „KBD”) poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KBD w trybie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub też w drodze indywidualnej transakcji sprzedaży ww. instrumentów finansowych na warunkach analogicznych jak w publicznym wezwaniu, to jest za łączną cenę za wszystkie akcje w kwocie 10.000.000,00 złotych tj. 50 złotych za jedną akcję po scaleniu. Alternatywnie wskazano w zawezwaniu zawarcie ugody w sprawie o zapłatę odszkodowania w związku z niewykonaniem przez Przeciwników obowiązku odkupu akcji w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż w trybie art. 74 ust. 2 w/w ustawy w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) tj. ceną jaka winna zostać zapłacona Spółce w ramach wezwania, a aktualną na dzień zawarcia ugody wartością rynkową pakietu 200.000 akcji KBD. Powyższy wniosek złożony został w celu należytej ochrony interesu Spółki jako akcjonariusza mniejszościowego KBD.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu