Złożenie pozwu o zapłatę

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017r. powziął od swojego pełnomocnika procesowego informację o wniesieniu w dniu dzisiejszym do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy właściwie opłaconego pozwu o zapłatę solidarnie przez pozwanych: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu i Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej łącznie „Pozwani”) kwoty 9.462.423,99 złotych wraz z odsetkami  tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę na skutek niewykonania przez SGB–Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni, Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji (w tym akcji należących do Capital Partners S.A.) spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dawniej Trion S.A.), który to obowiązek wynikał z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Również w dniu dzisiejszym, w celu zminimalizowania ryzyka finansowego związanego z koniecznością finansowania postępowania opisanego powyżej Spółka wystawiła odpłatnie opcję, która przewiduje wyłącznie rozliczenie pieniężne w przypadku uzyskania przez Spółkę zasądzonych od Pozwanych płatności, którego wysokość jest zależna od zasądzonej i otrzymanej kwoty. Warunki opcji przewidują również obowiązek zapewnienia na koszt nabywcy opcji pełnej obsługi prawnej świadczonej przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. oraz ponoszenia przez nabywcę opcji wszystkich kosztów obsługi prawnej. Zarząd Spółki szacuje, że w przypadku uwzględnienia pozwu w całości, po uwzględnieniu płatności z tytułu rozliczenia pieniężnego opcji, Capital Partners S.A. uzyska około 6.861 tys. złotych. Zwracamy jednak uwagę, że postępowanie przed Sądem może być długotrwałe oraz, że Sąd nie podzieli stanowiska Spółki i postanowi o oddaleniu pozwu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie, przy czym w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki zależnej, Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu