Zbycie znacznego pakietu akcji

Warszawa, dnia 2006-03-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2006r. otrzymał zawiadomienie od Pana Pawła Bali o zbyciu przez niego łącznie 63.125 Praw Poboru akcji serii C Spółki Capital Partners S.A. Transakcja niniejsza rozliczona została w dniu 1 marca 2006r.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Paweł Bala posiadał 825.229 Praw Poboru uprawniających do objęcia 3.300.916 akcji nowej emisji.
Zakładając, że emisja akcji serii C dojdzie do skutku i zostaną objęte wszystkie akcje serii C w ilości 9.200.000, przed dokonaniem niniejszej transakcji, Pan Paweł Bala posiadałby łącznie 4.126.145 akcji Capital Partners S.A. stanowiących 35,88% udziału w podwyższonym kapitale akcyjnym Spółki i 35,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Paweł Bala posiada 762.104 Prawa Poboru uprawniających do objęcia 3.048.416 akcji. Po dojściu emisji do skutku Pan Paweł Bala posiadać będzie łącznie 3.873.645 akcji Capital Partners S.A. stanowiących 33,68% udziału w podwyższonym kapitale akcyjnym Spółki i 33,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W związku z tym, że Pan Paweł Bala zamierza złożyć Zapis Dodatkowy w ramach oferty publicznej akcji serii C, ostateczna liczba posiadanych przez niego akcji może ulec zwiększeniu.
Zarząd Capital Partners S.A. jednocześnie informuje, że zawiadomienie o niniejszej transakcji zostało podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 22/2006.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
Paweł Bala