Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

Warszawa, dnia 2008-03-10
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 12/2008 – Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, iż w dniu 10 marca 2008 roku otrzymał informację od Pana Pawła Bala o zbyciu przez niego znacznego pakietu akcji Emitenta o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 10 marca 2008r. zbyłem poza rynkiem regulowanym na podstawie Umowy cywilno-prawnej 2.400.000 akcji Capital Partners S.A.
Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 6.291.600 akcji spółki Capital Partners S.A., które stanowiły 26,17% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniały do wykonywania 6.291.600 głosów, stanowiących 26,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Aktualnie posiadam 3.891.600 akcji Capital Partners S.A., które stanowią 16,19% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniają do wykonywania 3.891.600 głosów, stanowiących 16,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Ponadto, w dniu 10 marca 2008r. Zarząd Capital Partners S.A. otrzymał informację od Pana Adama Chełchowskiego o nabyciu przez niego znacznego pakietu akcji Emitenta o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 10 marca 2008r. na moim rachunku papierów wartościowych zostało zapisanych 2.400.000 akcji Capital Partners S.A., nabytych poza rynkiem regulowanym na podstawie Umowy cywilno-prawnej.
Przed dokonaniem powyższej transakcji nie posiadałem akcji spółki Capital Partners S.A.
Aktualnie posiadam 2.400.000 akcji Capital Partners S.A., które stanowią 9,98% kapitału zakładowego Capital Partners S.A. i uprawniają do wykonywania 2.400.000 głosów, stanowiących 9,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W dniu 10 marca 2008r. zawarłem z Panią Anną Balą Umowę opcji, na mocy której mam prawo nabycia dodatkowych 1.100.000 akcji.”

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
Paweł Bala