Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 02 marca 2016 r,. w wyniku odpowiedzi na ogłoszone w dniu 8 stycznia 2016 r. przez Fortum Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Grupa DUON S.A., Spółka zbyła wszystkie posiadane akcje Grupy DUON S.A., zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z umowy zawartej z Fortum Holding B.V., o której Spółka  informowała raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 08 stycznia 2016r.
Emitent zbył łącznie 2.754.325 akcji Grupa DUON S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda za łączną cenę 10.604.151,25 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.12.2015r. ujmowana wg ceny rynkowej wynosiła łącznie 9.364.705,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitentem a nabywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi.
Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu