Zbycie aktywów o znacznej wartości w wyniku wykupu Obligacji Serii D poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego

Warszawa, dnia 2008-04-01
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 13/2008 – Zbycie aktywów o znacznej wartości w wyniku wykupu Obligacji Serii D poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2008r. dokonał wykupu 1.978 (wszystkich wyemitowanych) Obligacji Serii D poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego. W związku z przedstawieniem przez Obligatariuszy Arkuszy Wykupu 1.260 Obligacji, w dniu 1 kwietnia 2008 roku Emitent przeniósł własność 6.300.000 akcji WiedzaNet S.A. stanowiących łącznie 21,80% kapitału zakładowego spółki. Po przedstawieniu przez Obligatariuszy Arkuszy Wykupu pozostałych 718 Obligacji i przeniesieniu przez Emitenta własności kolejnych 3.590.000 akcji WiedzaNet S.A. Emitent posiadać będzie 1.920.000 akcji spółki WiedzaNet S.A., które stanowić będą 6,64% jej kapitału zakładowego.
Jeden z Obligatariuszy pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Wydane akcje spółki WiedzaNet S.A. w ramach wykupu Obligacji Serii D zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ łącznie stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego WiedzaNet S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2007r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala