Zbycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2005-12-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2005 z dnia 1 września 2005r., nr 38/2005 z dnia 14 października 2005r. oraz nr 43/2005 z dnia 30 listopada 2005r. Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2005r., zawarł ze spółką Permobile Sp. z o.o. Umowy kupna oraz sprzedaży akcji spółki eCard z siedziba w Warszawie.
Na mocy pierwszej umowy Capital Partners S.A. nabyła 32.905 (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji serii H eCard S.A., o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto) każda, oraz zobowiązała Permobile Sp. z o.o. do przeniesienia 9.348 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji serii H eCard S.A. na rzecz Pana Konrada Korobowicza, za łączną cenę 900,00 (słownie: dziewięćset złotych).
Na mocy drugiej umowy Capital Partners S.A. zbyła spółce Permobile Sp. z o.o. 32.905 (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji serii H eCard S.A., o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto) każda, po cenie 6,79 PLN (słownie: sześć złotych i 79/100) za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła 223.424,95 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i 95/100).
W wyniku realizacji Umowy Warunkowej Sprzedaży z dnia 31 sierpnia 2005r. Capital Partners S.A. zbyła na rzecz Permobile Sp. z o.o. pozostałe 23.183 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje eCard S.A. o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto) każda, po cenie 6,79 PLN (słownie: sześć złotych i 79/100) za jedną akcję.
Wartość transakcji wyniosła 157.412,57 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych i 57/100).
Płatność ze sprzedaży łącznie 56.088 akcji eCard S.A. nastąpi w momencie sprzedaży tych akcji przez Permobile Sp. z o.o. na rzecz osoby trzeciej ale nie później niż do dnia 1 listopada 2007r. Do tego czasu zostanie ustanowiony na akcjach zastaw rejestrowy na rzecz Capital Partners S.A. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Po zawarciu niniejszych transakcji udział Capital Partners S.A. w kapitale zakładowym eCard S.A. wynosi 45% i uprawnia do wykonywania 45% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A.
Zbyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość stanowi powyżej 20% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a sprzedającym aktywa, i osobami zarządzającymi sprzedającym.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala