Zbycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2009-04-27
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 7/2009 – Zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 27 kwietnia br. powziął informację, iż w dniu 24 kwietnia br. , w drodze odpowiedzi Emitenta na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszone w dniu 20 marca 2009r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (TUW SKOK) zawarł transakcje sprzedaży z TUW SKOK akcji spółki eCard S.A.
Emitent zbył 11.601.519 akcji zwykłych na okaziciela eCard S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 8.353.093,68 zł. Na dzień 31.03.2009r. wartość ewidencyjna zbytych aktywów, ujmowana wg ceny rynkowej, wynosiła 7.657.002,54 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi.
Zbyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Zbyte aktywa stanowią 24,17% w kapitale zakładowym eCard S.A. i uprawniają do 24,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent, po rozliczeniu powyższych transakcji, posiadać będzie 0,11% udziału w kapitale zakładowym eCard S.A. oraz 0,11% w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala