Zbycie akcji Spółki w dn. 30.12.2002

Warszawa, dnia 2002-12-30

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 38/2002 – zbycie akcji Spółki

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2002r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners przez Pana Arkadiusza Śnieżko.

W dniu 23 grudnia 2002r. na rachunku papierów wartościowych Pana Arkadiusza Śnieżko rozliczona została transakcja sprzedaży 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 3,9130% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Aktualnie Pan Arkadiusz Śnieżko posiada 670 000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Capital Partners S.A., co stanowi 29,1304% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i daje 670 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Posiadane akcje stanowią 29,1304% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jednostkowa cena zbycia wynosiła 1,50 zł. Pan Arkadiusz Śnieżko pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz par. 4 ust. 3 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes Zarządu
Artur Rykowski

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz