Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 5 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje sprzedaży łącznie 43.528 (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy:

– w dniu 30 kwietnia 2003r. sprzedaż 24.738 akcji, średnia cena zbycia 37,00zł,

– w dniu 02 maja 2003r. sprzedaż 18.790 akcji, średnia cena zbycia 37,00zł

Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 5,87% wszystkich akcji.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 1.610.536,00 zł

Akcje będące przedmiotem transakcji uprawniały do 43.528 głosów, co stanowiło 5,53% wszystkich głosów.

Aktualnie Capital Partners S.A. posiada 72.172 szt. akcji Spółki Telmax S.A., co stanowi 9,74% wszystkich akcji Spółki. Akcje te uprawniają do 72.172 głosów, co stanowi 9,17% wszystkich głosów.

Podstawa Prawna: art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997r.