Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 6.595 (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 0,8897% wszystkich akcji.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 244.015,00 zł

Akcje będące przedmiotem transakcji uprawniały do 6.595 głosów, co stanowiło 0,8376% wszystkich głosów.

Aktualnie Capital Partners S.A. posiada 33.297 szt. akcji Spółki Telmax S.A., co stanowi 4,4920% wszystkich akcji Spółki. Akcje te uprawniają do 33.297 głosów, co stanowi 4,2291% wszystkich głosów, i tym samym udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 5%.

Podstawa Prawna: art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997r.