Zbycie akcji Spółki CSS S.A

Warszawa, dnia 2003-04-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 30 kwietnia 2003r. rozliczone zostały transakcje sprzedaży łącznie 271 337 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie:

– w dniu 29.04.2003r. sprzedaż 223.563 akcji, średnia cena zbycia 14,05zł.

– w dniu 30.04.2003r. sprzedaż 47.774 akcji, średnia cena zbycia 14,05zł.

Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 7,2901% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i dawały 7,2901% głosów na WZA.

Aktualnie Capital Partners S.A. posiada 95.663 szt. akcji Spółki Computer Service Support Suport.A., co stanowi 2,5702% wszystkich akcji Spółki, i tym samym udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 5%.

Podstawa Prawna: art. 147 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997r.