Zbycie akcji Spółki CSS S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 73.153 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 1.027.799,65zł (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 65/100), a średnia wartość zbycia jednej akcji 14,05zł.

Podstawą uznania zbytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest zbycie ponad 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001