Zbycie akcji Spółki CSS S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 7.748 (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 108.859,40zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych), a średnia wartość zbycia jednej akcji 14,05zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza ponad 20% wysokość kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001