Zbycie akcji Spółki CSS S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 9.368 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 131.620,40zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia i 40/100 złotych), a średnia wartość zbycia jednej akcji 14,05zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001