Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-06-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2004r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners S.A. przez Spółkę Zalesie Sp. z o.o.
W dniu 8 kwietnia 2004r. na rachunku papierów wartościowych należącym do Spółki Zalesie Sp. z o.o. rozliczona została transakcja sprzedaży 50.000 (słownie: pięćdziesiątt tysięcy) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 2,17% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Na dzień złożenia zawiadomienia Spółka Zalesie Sp. z o.o. nie posiada żadnych akcji Spółki Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: art. 147 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.