Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-01-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2003r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners przez Pana Arkadiusza Śnieżko.

W dniu 16 stycznia 2003r. na rachunku papierów wartościowych Pana Arkadiusza Śnieżko rozliczona została transakcja sprzedaży 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 8,6956% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Aktualnie Pan Arkadiusz Śnieżko posiada 470 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Capital Partners S.A., co stanowi 20,4347% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i daje 470 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Posiadane akcje stanowią 20,4347% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Jednostkowa cena zbycia wynosiła 1,00 zł. Pan Arkadiusz Śnieżko pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz par. 4 ust. 3 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes Zarządu
Artur Rykowski