Zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-04-18
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2003r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners przez Pana Macieja Duda.

W dniu 15 kwietnia 2003r. na rachunku papierów wartościowych Pana Macieja Duda rozliczona została transakcja sprzedaży 55 405 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć) akcji. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowiły 2,4089% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i dawały 55 405 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Aktualnie Pan Maciej Duda posiada 94 595 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji Capital Partners S.A., co stanowi 4,1128% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tym samym udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 5%.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.