Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Warszawa, dnia 2006-07-31
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali o zbyciu przez niego 520.000 akcji Emitenta w wyniku zawartych przez niego w dniu 27 lipca 2006r. transakcji poza rynkiem regulowanym. Transakcje zbycia akcji były jednocześnie powiązane z transakcjami nabycia takiej samej ilości akcji serii D Capital Partners S.A., które to akcje nie są jeszcze dopuszczone do obrotu. Łączna cena sprzedaży wyniosła 7.540.000,00 zł. Ceny zbycia i nabycia były równe.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala