Zbycie akcji PKO BP S.A.

Warszawa, dnia 2004-11-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 listopada br. została rozliczona pakietowa transakcja sprzedaży 195.074 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji PKO BP S.A. Wartość transakcji wyniosła 4.720.790,80 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), a średnia wartość zbycia jednej akcji 24,20 PLN. Uzyskane środki w całości zostaną przeznaczone na wykup Obligacji serii A Spółki.
Zbyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości