Zawarcie znaczącej umowy z Bipromet S.A.

Warszawa, dnia 2006-02-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2006r. otrzymał podpisana ze spółka Bipromet S.A. Umowę o objęcie akcji z dnia 12 stycznia 2006r.
Przedmiotem zawartej umowy jest objęcie przez Capital Partners S.A. 7.681 akcji zwykłych na okaziciela serii C w podwyższonym do kwoty 715.650 zł kapitale zakładowym spółki Bipromet S.A. na podstawie uchwały WZA.
Wartość nominalna i cena emisyjna każdej akcji wynosi 30,00 zł. Capital Partners S.A. tytułem objęcia akcji dokonał wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Spółki Bipromet S.A. poprzez wpłatę na rzecz Bipromet S.A. kwoty 230.430,00 zł.
Źródłem finansowania nabywanych aktywów były środki pozyskane z emisji Obligacji serii B.
Capital Partners S.A. wyniku dokonania transakcji posiadać będzie 11.002 akcje spółki Bipromet S.A., co stanowi 46,12% w kapitale akcyjnym oraz 63,30% głosów na walnym zgromadzeniu.
Inwestycja w akcje Bipromet S.A. jest krótkoterminową lokata kapitałową Capital Partners S.A.
Zawarta umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy – nabyte aktywa – wynoszą powyżej 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala