Zawarcie znaczącej umowy oraz nabycie akcji Bipromet S.A.

Warszawa, dnia 2005-12-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 50/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2005r. zawarta została przyrzeczona umowa nabycia akcji spółki Bipromet S.A., której stronami są: Budimex Dromex S.A. z siedzibą w Warszawie, Capital Partners S.A., Avallon MBO S.A. z siedzibą w Łodzi i pan Tadeusz Baj – Prezes Zarządu Bipromet S.A.
W wyniku zawartej umowy Budimex Dromex S.A. sprzedał na rzecz Capital Partners S.A., Avallon MBO S.A. i pana Tadeusza Baja łącznie 4.504 akcji na okaziciela spółki Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 30,00 zł każda, po cenie 1.776,20 za jedną akcję; przy czym Capital Partners S.A. nabyła 3.321 akcji za łączną kwotę 5.898.760,20 PLN. Zawarcie niniejszej umowy poprzedzone było zawarciem przez Budimex Dromex S.A. z Bipromet S.A. umowy sprzedaży 6.474 akcji spółki Bipromet S.A. w celu ich umorzenia oraz przejściem na Bipromet S.A. w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy własności wszystkich tych akcji.
Całość ceny sprzedaży za akcje została przekazana sprzedającemu poprzez realizację zlecenia kupna złożonego przez kupujących w wybranym przez strony Biurze Maklerskim w dniu 21 grudnia br. Wydanie kupującym akcji spółki Bipromet S.A. miało miejsce tego samego dnia, po rozliczeniu transakcji. Nabycie powyższych akcji zostało sfinansowane z emisji obligacji serii B.
Capital Partners S.A. w wyniku dokonanej transakcji posiada 3.321 akcji spółki Bipromet S.A., co stanowi 30% wszystkich akcji oraz 3.321 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 70% wszystkich głosów.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Nie istnieją jakiekolwiek powiązania pomiędzy Capital Partners S.A. a Budimeksem Dromex S.A. i Avalon MBO S.A. Od dnia nabycia akcji Bipromet S.A. jest spółką zależną od Capital Partners S.A. Pan Tadeusz Baj jest Prezesem Zarządu spółki Bipromet SA.
Inwestycja w akcje Bipromet S.A. jest krótkoterminową lokata kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala