Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 62/2006 z dnia 14 września br. informuje, że w dniu 6 listopada 2006r. Capital Partners S.A. zawarła Umowę Inwestycyjną ze spółką Superstacja Sp. z o.o., jej wspólnikami oraz Panem Ryszardem Krajewskim.
Na mocy zawartej umowy Capital Partners S.A. dokona inwestycji w spółkę Superstacja Sp. z o.o. w łącznej kwocie 7.200.000,00 PLN, obejmując 7.200 nowych udziałów o cenie emisyjnej 1.000,00 PLN każdy udział. Finansowanie inwestycji zostanie przeprowadzone w trzech etapach:
– kwota 2.000.000,00 PLN do 10 listopada 2006r.,
– kwota 2.500.000,00 PLN do 18 grudnia 2006r.,
– kwota 2.700.000,00 PLN do 13 marca 2007r.
Obejmowane udziały stanowić będą łącznie 30% kapitału zakładowego spółki Superstacja Sp. z o.o.
W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zarówno po stronie Emitenta jak i spółki Superstacja Sp. z o.o. jej wspólników i Pana Ryszarda Krajewskiego, których maksymalna wartość wynosi 20 mln EUR.
Umowa została zawarta z zastrzeżeniami warunków i terminów, które są związane z przyjętą w Umowie techniką wykonywania inwestycji.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż w wyniku jej realizacji Emitent nabędzie ponad 20% udziałów w kapitale zakładowym jednostki, której objęcia udziałów stanowi przedmiot umowy.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala