Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Warszawa, dnia 2006-11-07
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 80/2006 – zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 64/2006 z dnia 21 września br. informuje, że w dniu dzisiejszym Capital Partners S.A. zawarła Umowę Inwestycyjną ze spółką Aero Sp. z o.o. oraz jej założycielami i wspólnikami.
Na mocy zawartej umowy Capital Partners S.A. dokona inwestycji w spółkę Aero Sp. z o.o. w łącznej kwocie 5.032.800,00 PLN, obejmując 4.194 nowe udziały o cenie emisyjnej 1.200,00 PLN każdy udział. Finansowanie inwestycji zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
– kwota 1.350.000,00 PLN do 24 listopada 2006r.,
– kwota 3.682.800,00 PLN do 23 grudnia 2006r.
Obejmowane udziały stanowić będą łącznie 32,50% kapitału zakładowego spółki Aero Sp. z o.o.
W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zarówno po stronie Emitenta jak i Aero Sp. z o.o. oraz jej założycieli i wspólników, przy czym po stronie Emitenta mogą one osiągnąć kwotę 5 mln zł, a po stronie pozostałych stron umowy łącznie 10 mln zł.
Umowa została zawarta z zastrzeżeniami warunków i terminów, które są związane z przyjętą w Umowie techniką wykonywania inwestycji.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż w wyniku jej realizacji Emitent nabędzie ponad 20% udziałów w kapitale zakładowym jednostki, której objęcia udziałów stanowi przedmiot umowy.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala