Zawarcie znaczącej Umowy

Warszawa, dnia 2005-04-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 5/2005 – Zawarcie znaczącej Umowy

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2005r. została zawarta umowa w zakresie doradztwa finansowego oraz pozyskania kapitału z Grupą Matras Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest opracowanie i realizacja rozwiązania zapewniającego pozyskanie kapitału na sfinansowanie projektów inwestycyjnych Grupy Matras Sp. z o.o., tym poprzez publiczną emisję akcji. W Umowie przewidziano wynagrodzenie złożone z części stałej oraz zmiennej, zależnej od wielkości pozyskanych środków. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków i terminów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia przekroczy 20% obecnych kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala