Zawarcie znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2006-11-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2006r. zawarta została ze spółka Livechat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i jej obecnymi Wspólnikami Umowa Inwestycyjna, która reguluje zasady dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Livechat Sp. z o.o.
Realizacja umowy będzie następować etapami, a docelowo Emitent ma posiadać 50% udziałów w spółce Livechat Sp. z o.o.
W pierwszym etapie Capital Partners S.A. obejmie 173 nowoutworzonych udziałów po cenie emisyjnej równej 2.600,00 zł., które stanowić będą 26% kapitału zakładowego. Przystąpienie do kolejnego etapu inwestycji nastąpi po dokonaniu przez właściwy Sąd rejestracji podwyższenia, o którym mowa powyżej. W drugim etapie Capital Partners S.A. obejmie 327 nowoutworzonych udziałów po cenie emisyjnej równej 2.600,00 zł., i osiągnie 50% w podwyższonym kapitale zakładowym Livechat Sp. z o.o.
Realizacja całości inwestycji zostanie przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2006r.
Łączna wartość inwestycji Emitenta wyniesie 1,3 mln. zł, z czego 35% zostanie sfinansowane z emisji obligacji.
W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegały istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków i terminów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż w wyniku jej realizacji Emitent nabędzie ponad 20% udziałów w kapitale zakładowym jednostki, której objęcia udziałów stanowi przedmiot umowy.

Livechat Sp. z o.o. (www.livechat.pl) powstała w 2002 roku. Jest producentem oprogramowania komunikacyjnego dla klientów biznesowych.
Posiada silną pozycję na rynku polskim, a w tym roku rozpoczęła także dystrybucję swoich produktów na rynku światowym.
Livechat jest producentem oprogramowania Livechat Contact Center służącego do internetowej obsługi klientów i Livechat Communicator, które umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację internetowej komunikacji z klientami, partnerami oraz pomiędzy pracownikami wewnątrz organizacji.

Inwestycja w udziały Livechat Sp. z o.o. jest długookresową inwestycją Emitenta.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala