Zawarcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2010-11-05
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 27/2010 – Zawarcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2010r. zawarł ze Spółką PLASTICS KM S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie Aneks nr 4 do Umowy pożyczki z dnia 23 sierpnia 2010r. zwiększający kwotę pożyczki, która to umowa łącznie z umowami zawartymi z tym podmiotem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spełnia kryterium znaczącej umowy.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z PLASTICS KM S.A. umowy o łącznej wartości 6.001.720,00 zł, w tym: (i) umowy pożyczki na łączną kwotę 6 mln zł. w celu finansowania bieżącej działalności handlowej oraz (ii) umowę na kwotę 1.720,00 zł na wypłatę bonusa prywatyzacyjnego wszystkim przechodzącym w trybie art. 231 Kodeksy pracy pracownikom nabytej dnia 2 lipca 2010r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PLASTICS KM S.A.
Umową o największej wartości jest umowa z dnia 23 sierpnia 2010r., której przedmiotem było udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w łącznej wysokości 3.050.000,00zł. Wypłata środków następowała sukcesywnie, w związku z aneksowaniem kwoty pożyczki. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonych o 5% punktów procentowych. Odsetki są naliczane i kapitalizowane w okresach miesięcznych i płatne będą wraz z pożyczką w dniu 31 grudnia 2010r.
W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków i terminów rozwiązujących i zawieszających.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z umowami pożyczki zawartymi z tym podmiotem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawa: par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Prezes Zarządu
Paweł Bala