Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia CP Energia S.A. i KRI S.A.

Warszawa, dnia 2011-01-27
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2011 r., będąc akcjonariuszem CP Energia S.A., w której posiada 31,63% w kapitale zakładowym i głosach, podpisał umowę inwestycyjną, której pozostałymi stronami są: CP Energia S.A., KRI S.A. oraz jeden z jej akcjonariuszy – GALIVER LIMITED posiadający 28,77% w kapitale zakładowym i głosach.
Przedmiotem umowy jest połączenie spółek CP Energia S.A. i KRI S.A. poprzez nabycie przez CP Energia S.A. wszystkich akcji KRI S.A. jako aport na pokrycie nowych akcji emitowanych przez CP Energia S.A., obejmowanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy KRI S.A. w trybie subskrypcji prywatnej.
W wyniku realizacji planowanej transakcji obecni Akcjonariusze KRI S.A. posiadać będą 65% kapitału zakładowego i głosów w CP Energia S.A., a Capital Partners S.A. posiadać będzie 11,07% kapitału zakładowego i głosów.
Capital Partners S.A. na mocy zawartej Umowy zobowiązana jest do głosowania za przyjęciem uchwał Walnego Zgromadzenia, które warunkują skuteczne przeprowadzenie planowanej transakcji.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala