Zawarcie umowy gwarancyjnej

Warszawa, dnia 2005-11-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2005r. podpisał ze spółką CP Energia S.A. Umowę gwarancyjną.
Zawarcie Umowy gwarancyjnej wynika z postanowienia Urzędu Regulacji Energetyki otrzymanego w trakcie procesu koncesyjnego CP Energii S.A., w którym Urząd uzależnia udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi na obszarze Polski oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą od złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów).
Kwota gwarancji udzielona przez Capital Partners S.A. wynosi 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) i dotyczy potencjalnych zobowiązań CP Energia S.A. w stosunku do jej partnerów handlowych w zakresie transakcji objętych koncesją Urzędu Regulacji Energetyki, których CP Energia S.A. nie byłaby w stanie sama uregulować.
Gwarancja obejmuje okres, na jaki zostanie udzielona koncesja.
Zawarta Umowa nie przewiduje wynagrodzenia dla Capital Partners S.A. za udzieloną gwarancję.
Capital Partners S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym CP Energia S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

CP Energia S.A. zawarła również Umowę gwarancyjną z drugim akcjonariuszem, spółką P.L. Energia S.A. na tych samych warunkach i na taką samą kwotę gwarancji jak Capital Partners S.A.
Na dzień przekazania niniejszego raportu spółka CP Energia S.A. nie prowadzi działalności objętej koncesją, której dotyczą Umowy gwarancyjne.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala