Zawarcie przez Emitenta i jednostkę od niego zależną znaczącej umowy z BNY National Trust TFI S.A.

Warszawa, dnia 2006-02-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2006r. została zawarta Umowa z BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., której przedmiotem jest doradztwo w zakresie przeprowadzenia publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych tworzonego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz ich oferowania.
Capital Partners S.A. będzie realizował niniejszą umowę doradztwa w konsorcjum z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., w którym Capital Partners S.A. posiada 100% głosów na WZA.
Przedmiotem umowy są usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: FIZ) w drodze publicznej oferty, a w szczególności sporządzenie prospektu emisyjnego oraz złożenie do KPWiG wniosku o jego zatwierdzenie oraz oferowanie Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ.
Umowa przewiduje, z tytułu jej realizacji, dla Capital Partners S.A. i DM Capital Partners S.A. wynagrodzenie określone procentowo w stosunku do wartości objętych przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ. W opinii Zarządu Capital Partners S.A. warunki Umowy nie odbiegają istotnie od ogólnie przyjętych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków. Umowa została zawarta na czas oznaczony i wygasa 30 czerwca 2006r., niezależnie od zrealizowania przedmiotu umowy. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia Capital Partners S.A. jak i wynagrodzenia DM Capital Partners S.A. może przekroczyć 10% kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala