Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji Xtrade S.A.

Warszawa, dnia 2006-08-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 lipca 2006r. zawarta została z Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie Przedwstępna Umowa Nabycia Akcji Xtrade S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Optimus S.A. na rzecz Capital Partners S.A 2.946.915 akcji zwykłych imiennych spółki Xtrade S.A. po cenie 0,15 zł za jedną akcję.
Zapisy przedwstępnej umowy nakładają na Capital Partners S.A. zobowiązanie do dodatkowego nabycia pozostałych w posiadaniu Optimus S.A. akcji Xtrade S.A. w ilości 3.888.585, po tej samej cenie za jedna akcję, w przypadku nie nabycia tych akcji przez podmioty wskazane w umowie przez Capital Partners S.A., do których Optimus S.A. zwróci się z wezwaniem do ich nabycia.
Przyrzeczona umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2006, po spełnieniu się warunków, które są w większości związane z koniecznością dokonania niezbędnych czynności prawnych przez strony umowy.
W opinii Zarządu warunki przedwstępnej umowy nabycia akcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa przedwstępna nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza powyżej 10% wartość kapitałów własnych Capital Partners S.A., według stanu na dzień przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. za I kw. 2006r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala