Zamiar umorzenia certyfikatów i przeznaczenia środków na nabycie akcji własnych

W dniu 15 marca 2018 r. Capital Partners S.A. złożyła dyspozycję umorzenia łącznie 115.000 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Certyfikaty zostaną wykupione w dniu wykupu przypadającym na 30 marca 2018 roku. Za każdy certyfikat zostanie wypłacona kwota równa wartości aktywów netto na jeden certyfikat z dnia wykupu. Łączna wartość przedstawionych do wykupu certyfikatów, w oparciu o ostatnią dostępną wycenę z dnia 29 grudnia 2017 roku wynosi 56.068,2 tys. złotych. Zamiarem Zarządu Spółki jest przeznaczenie kwoty uzyskanej z tytułu wykupu, pomniejszonej o należny podatek dochodowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Zarząd Spółki zamierza złożyć wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie m. in. uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 48.300,00 tys. złotych przeznaczonego na nabycie w celu umorzenia nie więcej niż 7.000.000 akcji własnych po cenie 6,90 złotych za jedną akcję.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu