Zakup obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-05-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na dzień 05 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje zakupu obligacji własnych Spółki Capital Partners S.A. łącznie w liczbie 52.135 szt. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć) o łącznej wartości nominalnej 5.213.500,00 zł:

w dniu 02 maja 2003r. 21.020 szt.
w dniu 05 maja 2003r. 31.115 szt.
Podstawą do nabycia obligacji była Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2003r.

Obligacje nabyto celem ich umorzenia.

Podstawa Prawna: par. 10 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001